Regulamin sklepu internetowego

 

SPIS TREŚCI:

 

  I. Definicje.

 II. Postanowienia ogólne

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży.

 V. Warunki Dostawy i jej realizacja.

VI. Ceny i płatności.

VII. Uprawnienia do odstąpienia od umowy.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

IX. Gwarancja

X. Ochrona danych osobowych

XI. Postanowienia końcowe

 

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy Towaru określonego w Zamówieniu.
 2. Dzieło Sztuki- Towar, oznacza Rzeźbę i inne  jednostkowe niepowtarzalne wyroby artystyczne wykonane z różnych materiałów  zawarte w Kategorii i Podkategoriach - Inspirowane Naturą.
 3. Klient/Konsument – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 4. Kodeks Cywilny – oznacza ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 5. Ustawa o prawach konsumenta - oznacza Ustawę o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827)
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – oznaczaUstawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);4.
 7. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego rdsklep.pl ;
 8. Sklep internetowy (Sklep) – oznacza serwis internetowy dostępny pod adresem www.rdsklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia;
 9. Strona Internetowa – oznacza stronę internetową, pod którą Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy działający w domenie rdsklep.pl
 10. Sprzedawca- oznacza Romana Dołżyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roman Dołżycki Agencja Handlowa, ul. Kamila Baczyńskiego 36 wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 7466/98, NIP: PL6841484471, Regon: 370240217, e- mail: romandol@poczta.onet.pl, nr telefonu: +48 607 796 449
 11. Właściciel sklepu internetowego rdsklep.pl – oznacza Romana Dołżyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roman Dołżycki Agencja Handlowa z siedzibą w 38-400 Krosno, ul. Kamila Baczyńskiego 36 wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ewidencyjnym 7466/98, NIP: PL6841484471, Regon: 370240217; e-mail: romandol@poczta.onet.pl
 12. Towar – oznacza produkty oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działająca w domenie: rdsklep.pl
 13. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży Towarów lub Dzieł Sztuki zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie między Klientem, a Sprzedawcą, zawierana z wykorzystaniem serwisu Internetowego Sklepu;
 14. Zamówienie –oznacza oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Romana Dołżyckiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Roman Dołżycki Agencja Handlowa z siedzibą w Krośnie za pośrednictwem sklepu internetowego www.rdsklep.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Romana Dołżyckiego prowadzącego Agencję Handlową z siedzibą w Krośnie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

2.2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a.) Internet Explorer w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych aplikacji, np. aplety Javy], lub inne.

  b.) [przeglądarka internetowa] w wersji [...] lub nowszej z włączoną obsługą [...], c.) minimalna rozdzielczość ekranu [...] x [...] pikseli.

2.3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.4. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet

2.5Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

2.6Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rdsklep.pl, zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które nie ukończyły wieku 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rdsklep.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8. Informacje o Towarach i Dziełach Sztuki podane na Stronach Internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 k.c. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. Dostarczony Towar lub Dzieło Sztuki jest wolne od wad prawnych i fizycznych.

2.9. Dzieło Sztuki jest wyrobem artystycznym. Elementy takie jak naturalne kamienie czy wzór zdobienia elementów szklanych, szczególnie Fusing mogą zostać nieznacznie zmienione w Dziele Sztuki w kształcie, zabarwieniu i układzie wzoru w sposób inny niż pokazany na zdjęciu obrazującego Dzieło Sztuki. Okoliczność ta nie może mieć wpływu na reklamację Dzieła Sztuki przez Zamawiającego. Zdjęcie ma charakter poglądowy.

3.0. Właściciel Sklepu Internetowego rd.sklep zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Serwisu Internetowego w celu jego konserwacji lub aktualizacji. O wyłączeniu dostępu do Serwisu Internetowego poinformuje potencjalnych Klientów odpowiedni komunikatem na pierwszej stronie www:rdsklep.pl powiadamiający o w/w pracach konserwacyjnych.

3.1. Sklep nie prowadzi sprzedaży pod adresem rejestrowym.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. W celu utworzenia konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na Stronie Internetowej Sklepu.

3.3. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

3.4 W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Wyrażenie przez Klienta zg ody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną

3.5.Właściciel Sklepu Internetowego: rdsklep.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 a.) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich.

 b.) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności klientów sklepu internetowego, bądź ogólnymi zasadą korzystania z sieci Internetowej.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez zgody właściciela Serwisu Internetowego.

3.7. Klient zobowiązany jest do:

 a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 b.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 d.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Roman Dołżycki Agencja Handlowa.

 e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 f.) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

4.2W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę  rdsklep.pl, dokonać wyboru Towaru lub Dzieła Sztuki – ewentualnie – także ich specyfikacji z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na Stronie Internetowej.

4.3. Wybór zamawianych Towarów/Dzieł Sztuki przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4 Po dodaniu Zamówienia do koszyka Klient informowany jest na bieżąco o  łącznej cenie wraz z wyszczególnieniem sumy  podatku i kosztów dostawy bądź nie jeżeli nie występują.

4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru oraz Dzieła Sztuki. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Stronie Internetowej Sklepu.

4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a.) przedmiotu Zamówienia,

b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów w tym kosztów dostawy ich braku, lub dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c.) wybranej metody płatności,

d.) wybranego sposobu Zamówienia i Dostawy,

4.7. W celu wysłania Zamówienia Klient dokonuje akceptacji treści Regulaminu oraz podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

4.8. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich jego elementów. Od tego momentu Klient nie może cofnąć złożonego zamówienia bez zgody rdsklep.pl.

5.0 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.1. Zamówienie będzie realizowane po otrzymaniu płatności za zamówiony towar i jej weryfikacji na koncie sprzedającego , lub potwierdzeniu przez Klienta płatności za pomocą poczty elektronicznej wiarygodnym dokumentem bankowym lub też za pobraniem Kuriera -  Paczka za pobraniem.

5,2. Sklep ma prawo odmówić realizacji Zamówienia w przypadku:

 a.) informacji umieszczonej przy produkcie „Oczekiwanie na dostawę „

 b.) towary są niedostępne w sprzedaży u Partnerów (np. wycofane z produkcji, brak nowych nakładów)

 c.) złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu (np. z podaniem nieprawdziwych danych)

V. Warunki Dostawy i jej realizacja.

5.1. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia. Termin realizacji dostawy określone są każdorazowo w zakładce Warunki Dostaw.

5.2 Dostawa Towarów w formie podstawowej jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2 Dostawa wyrobów z zakładki Inspirowane Naturą  może być wysyłana poza granice Rzeczypospolitej Polskiej w cenie wyrobów natomiast przesyłki ponadgabarytowe po ustaleniu i akceptacji indywidualnych kosztów dostawy pod wskazany przez Klienta adres.

5.3. Dostawa Dzieł Sztuki w Kategorii Inspirowane Naturą - podkategorii Kamień i Rzeźba - Szkło  i Drewno - Kamień i Drewno odbywa się przesyłką kurierską za pomocą dostępnych w zakładce firm kurierskich.

5.4. Koszty Dostawy są  zawarte w cenie wyrobów. Dodatkowe koszty dostawy (gdyby były inne wagowo czy gabarytowo) zostaną wskazane i uzgodnione  w czasie składania Zamówienia.

5.5. Informacja o wysłaniu Towaru do Klienta przekazywana jest na jego adres poczty elektronicznej.

5.6. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy

VI. Ceny i  płatności

6.1. Ceny dzieł sztuki podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny/zapłaty :

 a.) przelewem na numer konta bankowego nr 26 2030 00451110 0000 0161 36 20

 b.) płatnością w systemie płatności elektronicznych  za pomocą udostępnionej formy płatności.

 c.) za pobraniem kuriera

6.3. Klient dokonujący zakupu wg sposobu dostawy - transakcja za pobraniem kuriera/, zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej ceny w zaakceptowanym zamówieniu.

6.4.Klient kupujący towar oznaczony jako Wyprzedaż/Promocja posiada dostęp do ograniczonej ilości towaru na stanie magazynowym, sprzedaż odbywa się na zasadzie do wyczerpania Zamówień. Obowiązuje kolejność wg.składanych i potwierdzonych w zapłacie Zamówieniach.

6.5.Sklep internetowy rdsklep.pl wprowadza postanowienie, zgodnie z którymi, poprzez akceptację regulaminu konsument nie będący płatnikiem podatku Vat automatycznie zgłasza żądanie uzyskania faktury imiennej, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.

6.6. Faktura VAT dla Firm lub faktura imienna za zapłacony Towar dla Klienta zostanie wysłana drogą elektroniczną  na  podany  w zamówieniu  lub rejestracji adres Klienta w czasie do 7dni od daty dokonania transakcji sprzedaży.

6.7. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

6.8. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w pkt. 6.6 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, przysługuje –  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i 34Ustawy o Prawach Konsumenta.

7.2 Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.3. Oświadczenie o odstąpienie od Umowy jest składane przez Konsumenta pisemnie ( listownie lub drogą elektroniczną) na adres Roman Dołżycki Agencja Handlowa; email (romandol@poczta.onet.pl). Oświadczenie można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 Regulaminu listownie lub drogą elektroniczną wysyłając na adres Roman Dołżycki Agencja Handlowa który jest zobowiązany do niezwłocznego potwierdzenia Klientowi otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na podany email.

7.4 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym

7.5 Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

7.7.Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

7.9 Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu zwrotnego. Przesyłki niezapakowane w sposób właściwy czyli powodujące uszkodzenie lub zniszczenie zawartego w nich towaru nie będą rozpatrywane.

8.0. W przypadku odstąpienia od umowy koszt opakowania i przesyłki(zwrotu) towaru ponosi Klient.

8.1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru lub Dzieła Sztuki będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru

8.2. Sprzedawca zwróci Klientowi dokonane płatności w tym koszty dostarczenia towaru. Zwrot płatności nastąpi w terminie 14dni od dokonania decyzji o odstąpieniu od umowy lecz zwracający ma prawo zatrzymania zwrotu do  chwili otrzymania zakupionych rzeczy z powrotem, lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot zrealizowany zostanie  przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji lub np: zwrot na konto bankowe podane w załączniku Nr.2.Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zwrotu  za pobraniem kuriera.

8.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku gdy :

a) Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) gdy Dzieło Sztuki/ Towar jako rzecz jest nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

c) gdy Towar lub Dzieło Sztuki jest dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d) Towar lub Dzieło Sztuki, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) gdy Przedmiotem Sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VIII. Reklamacje

8.0. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 5561-5563Kodeksu cywilnego. Klient zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Dzieło Sztuki wolne od wad (prawnych i fizycznych).

8.1.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

8.2. Sprzedawca w ciągu 30 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

8.3. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację wynikającą z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu. Reklamację może być złożona na piśmie z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu poprzez wysłanie pisemnej reklamacji na adres Roman Dołżycki Agencja Handlowa.38-400 Krosno ul. Baczyńskiego 36 lub w formie elektronicznej i przesłanie jej na adres email:romandol@poczta.onet.

8.4. Złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a.)  imię i nazwisko,

b.)  przedmiot reklamacji,

c.)  podaną kopie/ zdjęcie faktury zakupowej

d.) adres poczty elektronicznej.

e.)  zdjęcie przedmiotu reklamacji z usterką.

zdjęcia przedstawiające fakturę zakupową oraz zdjęcie przedmiotu z usterką, które muszą być wyraźne i widoczne, maksymalna wielkość zdjęć nie może przekroczyć 512 KB .

8.5. Klient wykonujący uprawnienia w zakresie reklamacji zobowiązuje się nie wysyłać reklamowanych produktów do chwili kiedy zostanie poproszony przez Sprzedawcę o jego dostarczenie. Produkt zostaje dostarczony  na koszt Sprzedawcy.

8.6. Reklamowany Towar lub Dzieło Sztuki powinno być dostarczone w opakowaniu zapewniającym jego bezpieczeństwo w trakcie transportu.

8.7. W wypadku gdy zakupione Dzieło Sztuki w chwili jego doręczenia jest niezgodne z Umową Konsument jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji zakupionego Dzieła Sztuki,

8.8. Reklamacja nie przysługuje, jeżeli Dzieło odpowiada podanemu na Stronie Internetowej opisowi lub ma cechy widoczne na przedstawionej na Stronie Internetowej fotografii. Za niezgodność z Umową nie uważa się nieznacznych różnic kolorystycznych wynikających z zabarwienia naturalnego kamienia lub szkła. Mając na uwadze, iż jest to Dzieło Sztuki jest każdorazowo przygotowywane przez artystę pod złożone Zamówienia Sprzedający zastrzega, iż wygląd Dzieło może zostać nieznacznie zmienione w kształcie, zabarwieniu i układzie wzoru w inny sposób niż pokazany na zdjęciu na Stronie Internetowej.

8.9 Podstawą reklamacji nie mogą być także różnice w barwie rzeczywistego produktu w stosunku do koloru produktu, odwzorowanego przez monitor komputera. Obraz oglądany na ekranie monitora może odbiegać kolorystycznie od obrazu wydrukowanego i wynika to z różnicy w sposobie prezentowania obrazu na danym monitorze.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.

9.1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać  mailowo na adres mailowy: romandol@poczta.onet.pl , email: rdsklep@gmail.com , lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.3. W reklamacji w zakresie usług świadczenia usług drogą elektroniczną Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.

9.4.  Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

X. Gwarancje

10.1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Okres gwarancji określa karta gwarancyjna.

10.2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, reklamacje Towarów objętych gwarancją należy składać bezpośrednio w punktach serwisowych wskazanych przez Gwaranta na warunkach i zasadach określonych w karcie gwarancyjnej.

XI. Ochrona danych osobowych

11.1.Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.

11.2Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

XII. Postanowienia końcowe.

12.0 Przed rozpoczęciem sporu dotyczącego dochodzenia swoich praw przed sądem Klient ma prawo korzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania wszelkich reklamacji i dochodzenia roszczeń w związku z sporami wynikłymi z zawartej umowy, czy wnioskowania o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą przed polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkiej Inspekcji Handlowej w Krośnie.

12.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Roman Dołżycki Agencja Handlowa  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Roman Dołżycki Agencja Handlowa  a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Roman Dołżycki Agencja Handlowa 

12.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

12.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.rdsklep.pl. w miejscu Informacja.

12.5 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, przy czym nastąpi to nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.Informacja o zmianie Regulaminu będzie widoczna na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.  W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę co skutkuje rozwiązaniem umowy. 

12.6 Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.12.2017 r.

Załącznik 1.

WZÓR FORMULARZA. REKLAMACJA

 

Miejscowość, ………………..                                                          data…………………

 Nazwa sprzedawcy i jego adres:                                                        

Roman Dołżycki Agencja Handlowa

38-400 Krosno ul.Baczyńskiego 36

Nip 6841484471

e-mail:romandol@poczta.onet.pl

Tel: 607796449

Dane składającego reklamację:

Imię, nazwisko i adres zamieszkania.

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

......................................................................................

 

REKLAMACJA

Zawiadamiam, że kupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

i została stwierdzona w dniu ………………………..

Na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu cywilnego, żądam usunięcia wady poprzez dokonanie

- naprawy rzeczy *

- lub wymianę rzeczy na wolną od wad *

- żądanie obniżenia ceny *

inne…………………………………………………………………………………………..............................................

Do pisma dołączam :

b.)  przedmiot reklamacji nazwa ..................................................................................

c.)   kopie/ zdjęcie faktury zakupowej

d.) adres poczty elektronicznej.....................................................................................

e) zdjęcie przedmiotu reklamacji z usterką.

zdjęcia przedstawiające fakturę zakupową oraz zdjęcie przedmiotu z usterką, które muszą być wyraźne i widoczne, maksymalna wielkość zdjęć nie może przekroczyć 512 KB .

 Podpis, czytelny klienta ……………………………………..

*Zakreślić żądanie

Załącznik 2.

Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

Adresat Przedsiębiorcy:

Roman Dołżycki Agencja Handlowa

ul. Baczyńskiego 36.

38-400Krosno

NIP 6841484471

Tel.607796449

e-mail:romandol@poczta.onet.pl

 Ja/My(*)………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży

następującej rzeczy: ………………………………………………………………………….......................................

.......................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy/odbioru (*)……………..................

Imię i nazwisko konsumenta(ów) (*)……………………………………………………………

Adres konsumenta(-ów)(*)

……………………………………………………………………...............................................

.......................................................................................................................................................

adres do korespondencji jeżeli inny niż konsumenta:

.......................................................................................................................................................

 

NR konta bankowego do zwrotu sumy

pieniężnej………………………………………………………………………………………..

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(Miejsce na podpis)………………………………………………………….

Data i miejsce .............................................

 

(*) Niepotrzebne skreślić.